Tijdens de eerste en tweede ronde kunnen volgende hulpmiddelen worden gebruikt bij chemie: het periodiek systeem en volgende nuttige gegevens.

 

Classificatie en eigenschappen van stoffen

 • soorten mengsels en scheidingstechnieken, zuivere stoffen
 • enkelvoudige stoffen (metalen, niet-metalen en edelgassen): symbolische voorstelling, algemene eigenschappen en naamgeving
 • samengestelde stoffen:
  • onderscheid organische en anorganische stof
  • symbolische voorstelling, algemene eigenschappen en naamgeving van de anorganische stofklassen (oxiden, hydroxiden, zuren en zouten) en de organische stofklasse alkanen

 

Corpusculaire structuren

 • molecule, atoom, ion, element: onderscheid en symbolische voorstelling (index en coëfficiënt)
 • atoommodellen tot en met Bohr
 • elektronenconfiguraties voor atomen met Z≤18 volgens het model van Bohr
 • molecuul-, atoom- en ionroosters

 

Het periodiek systeem van de chemische elementen

 • hoofdgroepen (namen en betekenis), perioden (betekenis), plaats van de metalen, niet-metalen en de edelgassen
 • elektronegatieve waarde (EN)
 • oxidatiegetal (OG)
 • betekenis van een voorstelling als 
 • relatieve atoommassa en relatieve molecuulmassa, molaire massa

 

Chemische reactie

 • onderscheid chemisch en fysisch proces
 • wet van Lavoisier
 • endo- en exo-energetische chemische reacties
 • corpusculaire en symbolische voorstelling (reactievergelijking)

 

Chemische binding

 • ionbinding, atoombinding (covalente binding) en metaalbinding
 • algemene eigenschappen van ionverbindingen, covalente verbindingen en metalen

 

Gedrag van stoffen in water

 • polaire en apolaire stoffen en oplosmiddelen
 • massaconcentratie en molaire concentratie van een waterige oplossing
 • waterige oplossingen en verdunningen
 • het oplosproces van stoffen in water: elektrolyt, niet-elektrolyt, dissociatie en ionisatie

 

Stofkennis van volgende enkelvoudige en samengestelde stoffen

 • diwaterstof, dizuurstof, trizuurstof, dichloor, dijood, diamant, grafiet, octazwavel
 • natrium, ijzer, lood, kwik, koper, aluminium,
 • natriumchloride, natriumwaterstofcarbonaat, calciumcarbonaat
 • waterstofchloride, (di)waterstofsulfaat (zwavelzuur)
 • ammoniak, natriumhydroxide, calcium(di)hydroxide
 • koolstofdioxide, koolstofoxide