De leerstof voor de finale omvat de leerstof uit 1ste en 2de ronde met uitdieping over

Fotosynthese
 • opvangen van licht en splitsing van water door PSII;
 • elektronentransport van PSII naar PSI;
 • elektronenvervoer via PSI naar het enzym dat NADP+ produceert;
 • Calvincyclus;
 • C3-, C4- en CAM-planten.

Celademhaling
 • decarboxylering van pyruvaat;
 • Krebscyclus (citroenzuurcyclus);
 • oxidatieve fosforylering.

Genetica
 • (schijnbare) uitzonderingen op de wetten van Mendel: gekoppelde genen en geslachtsgebonden factoren, letale factoren, multipele allelen, cryptomerie, epistasie ...;
 • structuur van DNA en RNA, de eiwitsynthese (rol van de ribosomen);
 • 'crossing-over' in functie van de studie van erfelijke factoren (chromosomenkaarten);
 • afwijkingen van chromosomenaantallen of structuurafwijkingen van chromosomen (mutaties op niveau van gen, chromosoom en genoom);
 • modificaties;
 • stamboomonderzoek;
 • populatiegenetica, de wet van Hardy en Weinberg en eenvoudige kansberekening.

Anatomie en fysiologie van gewervelden (mens)
 • spijsvertering en voeding;
 • ademhaling;
 • bloed- en lymfestelsel;
 • uitscheidingsstelsel;
 • ongeslachtelijke en geslachtelijke voortplanting bij planten (generatiewisseling);
 • geslachtelijke voortplanting bij de mens.

Homeostase
 • homeostase en enkele homeostatische en feedbackmechanismen;
 • afweer/immuniteit (antigenen en antilichamen en specifieke en niet-specifieke afweer).

Biotechnologie
 • klassieke methoden;
 • genetische manipulatie;
 • principes van PCR en DNA-fingerprinting, gelelektroforese;
 • belang van bacteriën en virussen.

De ‘tree of life’ in evolutie
 • ontstaan van Eukaryoten: de endosymbionttheorie;
 • universele stamboom: de tree of life;
 • van tree of life naar web of life;
 • weergave van evolutie in stambomen;
 • cladogrammen;
 • biodiversiteit en fylogenie van Eukarya;
 • overzicht van de belangrijke eigenschappen per groep.

Biostatistiek
 • grafieken, tabellen en figuren lezen en interpreteren
 • statistische parameters: gemiddelde; mediaan; modus; breedte; variantie, standaardafwijking;
 • grafische weergave: staaf- en taartdiagram;
 • kansrekening;
 • normaalverdeling;
 • testen van hypothesen, nulhypothese, p-waarde;
 • teststatistieken: z-test, enkelvoudige t-test, t-test voor twee steekproeven, X2-test.
   
Praktijkkennis

Methoden voor de studie van de anatomie en fysiologie van planten en dieren (het maken van preparaten, microscopie, dissectie).

Biochemische technieken zoals spectrofotometrie, elektroforese, chromatografie.