Hieronder volgt het wedstrijdreglement dat van toepassing is voor de vijf olympiades van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen, met name de Vlaamse Biologie Olympiade, Vlaamse Chemie Olympiade, Vlaamse Fysica Olympiade, Vlaamse Geografie Olympiade en de Junior Olympiade Natuurwetenschappen.

Het onderstaand reglement is bindend. Dit betekent dat wanneer er wordt ingeschreven voor een olympiade het onvoorwaardelijk en volledig wordt aanvaard door alle betrokken partijen (school, verantwoordelijke(n), deelnemer(s) …).

Neem het reglement daarom grondig door om ontgoochelingen tijdens het wedstrijdverloop te vermijden.

 

In het reglement gebruikte begrippen en afkortingen
VONW                 Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen
VBO                  Vlaamse Biologie Olympiade
VCO                  Vlaamse Chemie Olympiade
VFO                  Vlaamse Fysica Olympiade
VGO                  Vlaamse Geografie Olympiade
JON                  Junior Olympiade Natuurwetenschappen
Jury                 Samengesteld uit leraren en docenten in het vakgebied van de olympiade uit de verschillende onderwijsniveaus.
Verantwoordelijke    De persoon die het aanspreekpunt is per olympiade en per school, toegang heeft tot de leraarmodule en wordt gecontacteerd bij problemen.

 

Inhoud reglement 

Algemeen

Eerste ronde

Tweede ronde

Finale

Proclamatie

Internationale olympiades

 

 

Algemeen

 1. De olympiades van de VONW staan open voor alle leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs van om het even welke richting, onderwijsvorm en -net.
 2. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden de kalender, het verloop van de wedstrijd en de te kennen leerstof gepubliceerd op www.vonw.be.
 3. De leerlingen van de tweede graad nemen deel aan JON en mits toelating van VONW kunnen ze ook ingeschreven worden voor de olympiades van de derde graad.
 4. De leerlingen van de derde graad nemen deel aan VBO, VCO, VFO en/of VGO. Zij kunnen aan de eerste en tweede ronde van verschillende olympiades deelnemen, maar moeten, indien geplaatst voor meerdere finales, kiezen voor één finale.
 5. Aan een finale of een internationale van VBO, VCO, VFO en VGO kan slechts twee keer worden deelgenomen. De wedstrijdjury van de betrokken olympiade kan een afwijking toestaan.
 6. Het inschrijven van de deelnemers gebeurt door de verantwoordelijken in de leraarmodule op de website www.vonw.be. Aandacht wordt gevraagd voor de juiste schrijfwijze van de namen, die gebruikt worden in de getuigschriften.
 7. Vóór de aanvang van de eerste ronde moet 3,5 euro per ingeschreven leerling worden gestort op de rekening BE94 4500 5226 9114 van de VONW. Er worden geen terugbetalingen gedaan.
 8. Verplaatsingskosten zijn ten laste van de deelnemers, behalve bij deelname aan een internationale olympiade.
 9. Elke olympiade bestaat uit twee schiftingsrondes. Voor VBO, VCO, VFO en VGO is er een finale.
 10. Na elke ronde maakt de jury een rangschikking van de deelnemers en legt het selectiepercentage vast voor de volgende ronde.
 11. Wanneer een vijfdejaars zich plaatste voor de finale VBO, VCO en/of VGO, krijgt deze leerling een vrijkaart voor de eerste ronde van het daaropvolgend schooljaar. Deze leerling moet worden ingeschreven en het inschrijvingsgeld moet worden betaald.
 12. De resultaten van de eerste en tweede ronde worden niet openbaar gemaakt. De verantwoordelijken ontvangen enkel de resultaten en de getuigschriften van hun deelnemers. Op de website www.vonw.be wordt een grafiek van alle resultaten geplaatst samen met de gemiddelde, de hoogste en de laagste score.
 13. VONW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigde of verloren voorwerpen van de deelnemers tijdens de verschillende rondes.
 14. Deelname aan de eerste en tweede ronde valt onder de verzekering van een buitenschoolse activiteit van de school. Deelname aan de stagedagen en finale is verzekerd door VONW.
 15. In verband met de privacywetgeving verwijzen wij naar ons privacybeleid op onze website. Klik hier voor meer details.
 16. Tijdens de verschillende rondes kunnen er foto’s worden genomen. Deze worden enkel gebruikt in publicaties van de olympiades. Wie dit niet wenst, moet de organisatie vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.
 17. Indien VONW genoodzaakt wordt om een (internationale) olympiade uit te stellen, in te korten of te annuleren, of de wedstrijdformule aan te passen omwille van speciale omstandigheden, kan VONW hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. De verantwoordelijken worden tijdig op de hoogte gebracht wanneer dit het geval zou zijn.
 18. Over vragen en/of opmerkingen over de wedstrijdvragen en de resultaten van de deelnemers wordt op geen enkele manier gecommuniceerd, tenzij de formulering van een vraag zou leiden tot de onmogelijkheid de vraag op correcte wijze te beantwoorden.
 19. Door de jury genomen beslissingen om een olympiade in goede banen te leiden, worden niet betwist.

   

Eerste ronde

 1. De eerste ronde wordt online georganiseerd op school van de deelnemers, en onder toezicht. De jury kan ter plaatse komen om te controleren of de afname eerlijk verloopt. In geval van duidelijk vastgestelde fraude kan aan een school verdere deelname worden ontzegd.
 2. De verantwoordelijke ontvangt tijdig de instructies die nauwkeurig moeten worden opgevolgd.
 3. Er wordt gestart tussen 13 en 14 uur. De deelnemers beschikken over 2 uur werktijd (VFO 2,5 uur). Zolang de laatste deelnemer niet is gestart, wordt het lokaal niet verlaten.
 4. De eerste ronde bestaat uit meerkeuzevragen met telkens vier antwoordmogelijkheden waarvan slechts één antwoord correct is en een mogelijkheid om een vraag onbeantwoord te laten.
 5. Een correct antwoord levert 4 punten, een foutief antwoord geen punten en een onbeantwoorde vraag 1 punt.
 6. VONW kan niet worden verantwoordelijk gesteld wanneer:

           • zich beperkingen, technische of andere problemen (pc's, netwerk internet …) en/of werkzaamheden (internetprovider …) voordoen en hierdoor niet of slechts
             gedeeltelijk kan worden deelgenomen.
           • meerdere deelnemers met dezelfde inloggegevens werken.

 1. De vragen en antwoorden van de eerste rondes worden op www.vonw.be en www.usolv-it.be geplaatst.

  

Tweede ronde

 1. De deelnemers worden geselecteerd volgens het selectiepercentage van de eerste ronde. Het aantal deelnemers per olympiade is:

           • JON en VBO: +/- 200
           • VCO: minimum 300
           • VFO: +/- 350
           • VGO: minimum 200

 1. De tweede ronde gebeurt schriftelijk en wordt op verschillende locaties georganiseerd. Uitzondering vormt JON waar de tweede ronde op één centrale locatie wordt ingericht.
 2. De antwoordformulieren van de meerkeuzevragen worden automatisch gescand en verder verwerkt via computersoftware.
 3. De open vragen van VCO en de vragen van VGO worden manueel verbeterd door de jury.
 4. Publicatie van de vragen:

           • VCO: de meerkeuzevragen met de antwoorden en de open vragen zonder antwoorden worden geplaatst op www.vonw.be en www.usolv-it.be
           • VFO: enkel de antwoorden worden op www.vonw.be geplaatst
           • VBO, VGO en JON: de vragen en de antwoorden worden niet vrij gegeven

 1. VONW kan niet worden verantwoordelijk gesteld:

           • wanneer deelnemers niet tijdig op de locatie toekomen.
           • wanneer de antwoordformulieren niet correct worden ingevuld.

  

Finale

 1. JON heeft geen finaleronde.
 2. De 17 deelnemers met de beste scores uit de tweede ronde worden toegelaten tot de finale.

           • Bij VFO wordt de 17de finalist aangeduid als reservekandidaat.
           • Bij VGO wordt ook de beste TSO-deelnemer van de tweede ronde geselecteerd en worden een aantal reservekandidaten aangeduid volgens cesuur.
           • VBO en VCO duiden geen reservekandidaten aan.

 1. De finalisten kunnen gratis deelnemen aan de stagedagen.

           • VBO en VCO: vier dagen met overnachting tijdens de paasvakantie. Voor VBO gaan deze door aan de UAntwerpen en voor VCO aan de UGent
           • VFO: organiseert een aantal zaterdagen in maart en/of april.
           • VGO: organiseert geen stagedagen

 1. De vier finales worden op dezelfde zaterdag georganiseerd op een centrale locatie (voor VCO is dit aan de VUB) en bestaan uit een theoretisch en een praktisch onderdeel.
 2. Omwille van het terreinwerk bij VGO gaat de finale ook door op zondag. Er wordt een overnachting voorzien. Een deel van de finale verloopt in het Engels.
 3. De finalisten en de reservekandidaten ontvangen per mail informatie over de stage, finale en internationale olympiade.
 4. Aan de finalisten en reservekandidaten wordt gevraagd om het "Inlichtingenformulier" in te vullen waarin onder andere wordt gevraagd:

           • naar bevestiging van deelname stage, deelname finale en deelname internationale olympiade
           • naar akkoord met het wedstrijdreglement en met het terugbetalen van reeds gemaakte kosten door de (internationale) olympiade bij afzien van een deelname
             (tenzij een geldig afwezigheidsattest wordt voorgelegd)

           Dit formulier wordt ondertekend door de finalist en één van zijn ouders (ook wanneer finalist meerderjarig is) en wordt binnen de vastgestelde termijn terugbezorgd.
           Bij ontvangst na deze termijn vervalt het recht op verdere deelname aan de olympiade.

 1. De finalisten worden gerangschikt volgens hun resultaat in de finaleronde en de punten van de tweede ronde worden voor een bepaald percentage mee in rekening gebracht. Deze percentages zijn:

           • VBO: 50% van de punten van de tweede ronde.
           • VCO: 20%
           • VFO: 20%
           • VGO: niet van toepassing. 

 1. Vragen en antwoorden van de finaleronde worden nooit ter beschikking gesteld.

   

Proclamatie

 1. De scores van de finalisten en de medaillewinnaars worden niet kenbaar gemaakt. De rangschikking van de finalisten en de behaalde medaille voor de winnaars bij de JON worden gepubliceerd samen met hun school op www.vonw.be.
 2. Op de proclamatie ontvangen de finalisten een attest van deelname en bij de effectieve deelnemers wordt de behaalde plaats gespecifieerd.
 3. Enkel de deelnemers aan een finale van een olympiade ontvangen een prijzenpakket volgens de behaalde plaats.
 4. Wie niet aanwezig kan zijn op de proclamatie moet dit ten laatste drie dagen vóór de proclamatie doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat met de eventuele vermelding of iemand anders de prijs in ontvangst zal nemen. Indien dit niet gebeurt, verliest de afwezige finalist zijn prijs. Prijzen worden niet opgestuurd!
 5. Tijdens de proclamatie worden de deelnemers aan de internationale olympiades bekend gemaakt.

  

Internationale olympiades

 1. Bij JON wordt niet deelgenomen aan een internationale olympiade.
 2. De deelnemers maken deel uit van een officiële Belgische delegatie die samengesteld is uit Vlaamse en Franstalige finalisten en hun begeleiding.
 3. Voor geografie zijn er enkel Vlaamse finalisten daar er geen Franstalige geografie-olympiade is.
 4. Aantal geselecteerden per internationale olympiade:

           • Internationale Biologie Olympiade (IBO): 2 deelnemers
           • Internationale Chemie Olympiade (IChO): 2 deelnemers
           • Internationale Fysica Olympiade (IPhO): het ene jaar 2 Vlamingen en 3 Franstaligen, het andere jaar het omgekeerde
           • Internationale Geografie Olympiade (iGeo): 4 deelnemers

 1. De best gerangschikte finalisten die op het "inlichtingenformulier" hebben aangeduid te willen deelnemen, komen in aanmerking voor deelname aan de internationale olympiades als zij voldoen aan:

           • de voorwaarden van de internationale olympiade
           • aan het reglement van de VONW

 1. De geselecteerde deelnemers engageren zich om de ganse periode aanwezig te zijn en bereiden zich degelijk voor.
 2. Later toekomen en/of vroeger vertrekken wordt niet toegestaan.
 3. Voor de iGeo moeten de deelnemers bereid zijn om voor vertrek een werkstuk te maken en te aanvaarden dat de wedstrijd volledig in het Engels verloopt.
 4. Indien mogelijk wordt een extra bijscholing voor de deelnemers georganiseerd na de examens op school en voor de vertrekdatum.
 5. VONW betaalt het inschrijvingsgeld en vervoerskosten heen/terug naar de bestemming, alsook en een verzekeringspakket (reisbijstand, bagage en annulatie). Afhankelijk van het moment van aanvang/einde van de internationale olympiade kan een extra overnachting nodig zijn. De kosten hieraan verbonden worden eveneens terugbetaald door VONW.
 6. Wat wordt terugbetaald door VONW aan de deelnemers?

           • visum indien vereist;
           • eerste inenting van een verplichte vaccinatie door de volksgezondheid (www.wanda.be/nl/landen);
           • malariatabletten indien noodzakelijk geacht door volksgezondheid (www.wanda.be/nl/landen).

 1. Wat wordt niet terugbetaald door VONW aan de deelnemers?

           • internationaal paspoort;
           • persoonlijke uitgaven (souvenirs, maaltijden en drank die niet werden voorzien door de organisatie …);
           • de basisvaccinaties (tetanus-difterie-kinkhoest, polio en mazelen-bof-rubella) en aanbevolen vaccinaties;
           • malariatabletten indien niet verplicht;
           • muggenwerende middelen.

 1. Na de internationale olympiade van biologie en geografie wordt soms ingegaan op de extra trip die het gastland aanbiedt. Wanneer aan deze posttrip kan worden deelgenomen, duiden de deelnemers dit aan op het “inlichtingenformulier”. Alle kosten (bijkomend vervoer, maaltijden, overnachtingen …) verbonden aan deze extra trip zijn volledig ten laste van de deelnemers.